محمودرضا خواجه نصیری

_MG_2668

مدیرعامل

بابک باقری

f3d05d25-f139-4029-abc2-2fae20ffed81-Md.jpg

معاون خدمات تامین مالی

یحیی پروانی

۱۹۲۴۳۹۲۵-۳d77-4492-9486-959029b509ec-Md.jpg

معاون بازار

امیر سیدی

seyedi

معاون حوزه تکنولوژی

امیر سیدی

seyedi

معاون حوزه تکنولوژی