محمودرضا خواجه نصیری

a959f7ad-1dc6-4ead-a7bf-945cbb902bbe-Md.jpg

مدیرعامل

بابک باقری

f3d05d25-f139-4029-abc2-2fae20ffed81-Md.jpg

معاون خدمات تامین مالی

یحیی پروانی

۱۹۲۴۳۹۲۵-۳d77-4492-9486-959029b509ec-Md.jpg

معاون بازار

امیر سیدی

seyedi

معاون حوزه تکنولوژی

امیر محمدی

mohamadi1

قائم مقام معاونت خدمات مالی

محمد خانزاده

۰۰۱۷c92b-e1c6-4b6a-8d7e-6ef7c1c6882d-Md.jpg

مدیر ریسک و حسابرسی داخلی