آقای حمید شیروانی

Picture1

نائب رئیس هیأت مدیره

به نمایندگی از بانک شهر

آقای باقر طاهریان فر

Picture2

رئیس هیأت مدیره

به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان

آقای محمود نصرتی

Picture3

به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری شهرآتیه

آقای آرمان اسدی

Picture4

به نمایندگی از  بانک توسعه صادرات

آقای محمود‌رضا خواجه نصیری

a959f7ad-1dc6-4ead-a7bf-945cbb902bbe-Md.jpg

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت راهبران هدف آرمان